1 Byala Buka Str.

1220 Sofia, Bulgaria

tel. 02/931 7150

info@medipharm-bg.com

medipharm@abv.bg